FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
JABATAN EKONOMI
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH
MOD A
(Penyelidikan)
MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT20: Sarjana Pendidikan (Ekonomi) PT20: Doktor Falsafah (Pendidikan Ekonomi)

PT61: Doktor Falsafah (Ekonomi Pembangunan)

PT62: Doktor Falsafah (Ekonomi Kewangan)

PT143: Doktor Falsafah (Ekonomi)

PT144: Doktor Falsafah (Ekonometrik)

PT145: Doktor Falsafah (Ekonomi Perdagangan Antarabangsa)

PT146: Doktor Falsafah (Ekonomi Pengurusan dan Organisasi)

PT147: Doktor Falsafah (Ekonomi Keusahawanan dan Industri)

PT163: Doktor Falsafah (Ekonomi Islam)
MT83: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Pembangunan) 

MT84: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Kewangan)

MT143: Sarjana Ekonomi

MT144: Sarjana Ekonomi (Ekonometrik)

MT145: Sarjana Ekonomi (Perdagangan Antarabangsa)

MT146: Sarjana Ekonomi (Pengurusan dan Organisasi)

MT147: Sarjana Ekonomi (Keusahawanan dan Industri)

MT163: Sarjana Ekonomi (Ekonomi Islam)