FAKULTI PENGURUSAN DAN EKONOMI
FACULTY OF MANAGEMENT AND ECONOMICS
LEADING FUTURE MINDS
 
JABATAN PENGURUSAN PENDIDIKAN
IJAZAH SARJANA IJAZAH DOKTOR FALSAFAH 
MOD A
(Penyelidikan)
MOD B
(Penyelidikan dan Disertasi)
MOD C
(Kerja Kursus)
Penyelidikan
MT11: Sarjana Pendidikan (Pengurusan Pendidikan) PT11: Doktor   Falsafah (Pengurusan
Pendidikan) 
MT133: Sarjana Pendidikan (Perancangan dan Dasar Pendidikan)      PT133: Doktor Falsafah (Perancangan dan Dasar Pendidikan)