Fakulti Pengurusan dan Ekonomi dahulunya dikenali sebagai Fakulti Perniagaan dan Ekonomi telah ditubuhkan pada November 2002 selaras dengan perkembangan Universiti Pendidikan Sultan Idris. Penubuhan fakulti itu selaras dengan visi kerajaan iaitu melahirkan guru yang profesional dalam bidang pengurusan, perakaunan dan ekonomi bagi memenuhi keperluan negara. Terdapat empat jabatan di fakulti iaitu Jabatan Pengurusan Pendidikan, Jabatan Pengurusan Perniagaan dan Keusahawanan, Jabatan Perakaunan dan Kewangan, dan Jabatan Ekonomi. Fakulti menawarkan ijazah untuk Sarjana Muda Pendidikan serta peringkat Sarjana dan PhD dalam bidang pendidikan dan bukan pendidikan.

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi memperoleh Sijil ISO 9001: 2000 pada 18 November 2003. Ia merupakan fakulti pertama yang dianugerahkan sijil di Universiti. Dalam usaha memperkasakan bidang pendidikan, fakulti berhasrat untuk mempromosikan lagi ilmu melalui pengajaran, penyelidikan, penerbitan dan perundingan untuk memenuhi keperluan pelanggan kami dan pihak lain yang berkenaan.

OBJEKTIF

  • OBJEKTIF KUALITI FAKULTI
  • Mencapai kebitaraan akademik menerusi kecemerlangan staf akademik, pelajar dan penawaran kursus.
  • Menghasilkan graduan holistik yang unggul dari perspektif akademik dan akhlak serta keusahawanan.
  • Menerajui kecemerlangan menerusi aktiviti penyelidikan, penerbitan, perundingan dan pengkomersilan.
  • Memperluaskan kolaborasi strategik bersama pihak industri dan komuniti sehingga ke peringkat antarabangsa.
  • Memperhebatkan tadbir urus dalam penyediaan sumber, infrastruktur dan infostruktur.

visi

MISI

Fakulti Pengurusan dan Ekonomi komited untuk menjadi institusi berprestij dan peneraju dalam bidang teras kepakaran berdasarkan kekuatan nilai bersama, amalan tradisi cemerlang, budaya akademik yang terbilang dan berprinsip, merentasi sempadan negara dan antarabangsa.

  1. Untuk menegakkan dasar negara dengan melahirkan graduan yang cekap dan profesional melalui kecemerlangan akademik dan penyelidikan dalam bidang teras yang diiktiraf.
  2. Untuk membangunkan ahli organisasi yang berkelayakan dan berpandangan jauh yang memiliki integriti dan mampu melakukan lonjakan kuantum yang berterusan dalam bidang teras kepakaran.
  3. Memastikan kemudahan untuk membangunkan kecemerlangan pensyarah dan pelajar menepati piawaian yang diperlukan.
  4. Memberi impak kepada masyarakat melalui penerbitan, perundingan dan wacana intelektual.